Prinsjesdag 2013: Welke fiscale wijzigingen bij vastgoed mag ik niet missen?

Prinsjesdag 2013

Foto: ANP

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft op 17 september 2013, Prinsjesdag 2013, enkele fiscale wetsvoorstellen ingediend bij de Tweede Kamer. Deze wetsvoorstellen bevatten diverse maatregelen die relevant zijn voor  de vastgoed wereld. De belangrijkste maatregelen heb ik hieronder kort op een rij gezet.

Welke wetten gaat het om?

Het gaat bij Prinsjesdag 2013 om de wetsvoorstellen:

  • Belastingplan 2014
  • Overige fiscale maatregelen 2014
  • Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente
  • Wet aanpak fraude en toeslagen fiscaliteit.

De complete inhoud van en toelichting op deze wetsvoorstellen kun je vinden op www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin/documenten-en-publicaties/kamerstukken.

Verruiming vrijstellingen schenkbelasting

Met ingang van 1 oktober 2013 wordt tijdelijk (tot 1 januari 2015) de vrijstelling van de schenkbelasting verruimd. Kort gezegd mag iedereen van een familielid of van een derde een schenking ontvangen van maximaal 100.000 euro, vrij van schenkbelasting. Deze moet dan wel gebruikt worden voor de eigen woning, bijvoorbeeld voor de aflossing van de eigenwoningschuld, een restschuld of een verbouwing van een eigen woning (artikel 33a Successiewet).

Normaal gesproken geldt de vrijstelling alleen voor een schenking van ouders aan een kind tussen 18 en 40 jaar, met een maximum bedrag van 51.407 euro. Verder worden de vrijstellingen van artikel 33 onderdelen 5 en 6 Successiewet uitgebreid tot restschulden van een vervreemde eigen woning. Deze uitbreiding werkt terug tot en met 29 oktober 2012.

Waardering serviceflats

Met ingang van 1 januari 2014 wordt wettelijk vastgelegd dat voor de erf- en schenkbelasting voor serviceflats de waarde in het economische verkeer in aanmerking mag worden genomen. Dit geldt alleen als die waarde in belangrijke mate afwijkt van de WOZ-waarde als gevolg van de persoonlijke verplichting tot betaling van servicekosten (artikel 21 lid 10 Successiewet).

Wijziging regeling onroerendezaaklichamen

De artikelen 2 en 4 Wet op belasting van rechtsverkeer (WBR) worden gewijzigd. Vastgehouden wordt aan de expliciete scheiding in de WBR tussen:

  • de directe verkrijging (economisch) van onroerende zaken of rechten waaraan deze zijn onderworpen, en
  • de indirecte verkrijging hiervan door middel van aandelen in een onroerendezaaklichaam.

Het uitgangspunt is en blijft dat een verkrijging van de economische eigendom van een deelgerechtigdheid in een personenvennootschap in beginsel belast is bij de verkrijger van de deelgerechtigdheid. In aanvulling hierop wordt geregeld dat belangen tot 1/3e gedeelte in beleggingsfondsen of fondsen voor collectieve belegging in effecten buiten het bereik van de overdrachtsbelasting worden gebracht, zonder onderscheid tussen open en besloten fondsen.

De regeling van artikel 4 WBR voor onroerendezaaklichamen op grond waarvan de indirecte verkrijging van onroerende zaken of rechten waaraan deze zijn onderworpen wordt belast, wordt beperkt tot rechtspersonen.

Afschaffing stamrechtvrijstelling

Met ingang van 1 januari 2014 mag een zogenoemde ‘ontklemming van de onder de stamrechtvrijstelling vallende vermogens’ in één keer worden uitgekeerd. Het hoeft dan niet langer in periodieke termijnen te worden uitgekeerd. Over het vrijgekomen vermogen hoeft in 2014 slechts over 80% van het totale bedrag belasting te worden betaald. Deze maatregel is niet verplicht, de overheid biedt alleen de mogelijkheid. De stamrechtvrijstelling (artikel 11 lid 1 onderdeel g Wet loonbelasting) wordt per 1 januari 2014 afgeschaft voor nieuwe gevallen.

Toestaan onderhandse akte bij periodieke giften

Periodieke giften aan ANBI’s of aan verenigingen met ten minste 25 leden moeten op dit moment nog zijn vastgelegd in een notariële akte om voor aftrek in de inkomstenbelasting in aanmerking te komen. Het kabinet introduceert met ingang van 1 januari 2014 de onderhandse akte van schenking als alternatief voor de notariële akte (artikel 6.38 Wet inkomstenbelasting).

Bron: KNB

Print Friendly, PDF & Email

Hans-Willem Heetebrij

Ik ben notaris/partner bij een notariskantoor. Vastgoed en familierecht zijn mijn specialismen binnen het notariaat. Daarnaast ben ik een fan van Social Media.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.